[SERIES KIỂM THỬ] Khóa Học Luyện thi chứng chỉ quốc tế ISTQB cho Tester

[SERIES KIỂM THỬ] Khóa Học Luyện thi chứng chỉ quốc tế ISTQB cho Tester

Ở khóa học này, chúng tôi sẽ đem lại cho bạn tất cả các khái niệm cơ bản về testing, các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và qu...

[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester

[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester

Các khái niệm cơ bản về testing, các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và quản lý hoạt động test, lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB