Xin vui lòng đọc kỹ trang Disclaimer này ("Disclaimer"). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản trong trang Disclaimer này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trong trang Disclaimer này, xin vui lòng ngừng sử dụng Trang Web ngay lập tức.

  1. Nội dung

Tất cả các thông tin, nội dung, dịch vụ, sản phẩm và các tài liệu khác được cung cấp trên Trang Web này chỉ mang tính chất tham khảo và không được xem như là tư vấn chuyên môn hoặc tư vấn pháp lý. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp trên Trang Web này. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia trong lĩnh vực của bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin được cung cấp trên Trang Web này.

  1. Tác giả và trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập vào Trang Web này hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang Web này. Tất cả các tài liệu được cung cấp trên Trang Web này đều được cung cấp "như đã có" mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đến các đảm bảo về tính hợp pháp, độ chính xác, tính đầy đủ, tính khả dụng, tính hữu ích hoặc tính thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó.

  1. Liên kết

Trang Web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác hoặc các tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên các trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập

các trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hành động của mình khi truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba.

  1. Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật trang Disclaimer này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi thay đổi này có thể được xem như là sự chấp nhận của bạn với các thay đổi.

  1. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập Trang Web này hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang Web này. Trong phạm vi cho phép bởi pháp luật, chúng tôi từ chối tất cả các đảm bảo, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đến các đảm bảo về tính hợp pháp, độ chính xác, tính đầy đủ, tính khả dụng, tính hữu ích hoặc tính thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó.

  1. Luật áp dụng

Trang Disclaimer này sẽ được quản lý và hiểu theo luật pháp của quốc gia mà Trang Web này được vận hành. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập Trang Web này sẽ được giải quyết thông qua các phương tiện hợp lý phù hợp với luật pháp áp dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến trang Disclaimer này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên Trang Web này.